site logo

Nikola manufacturing plans on track despite Milton departure

Courtesy of Nikola Corp.